ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទាក់ទាញតាមបែបសិល្បៈសួនច្បារ។

អាសយដ្ឋាន

Factory address: No. 32, Qilin Mid. Street,  Longju, Aotou Town, Conghua district, Guangzhou, China, 510900
Office /Showroom address: Room 301 & 302,  No. 9 Shangchong NanYue Street, , Haizhu district, Guangzhou, China 510220

អ៊ីម៉ែល

ទូរស័ព្ទ

+ 86 20 32644468-8830

+ 86 189 2237 5302