ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទាក់ទាញតាមបែបសិល្បៈសួនច្បារ។

អាសយដ្ឋាន

# 15 លោក Li លោកស៊ីឈ្មោះ Lu Nan, ណានពូស៊ី Qi Zhen, ប៉ានយូក្វាងចូវប្រទេសចិន 

ទូរស័ព្ទ

+86-20 66835817

+ 86-20 62323433