අප අමතන්න

ARTIE උයන ඉන්ටර්නැෂනල් ලිමිටඩ්,.

ලිපිනය

Factory address: No. 32, Qilin Mid. Street,  Longju, Aotou Town, Conghua district, Guangzhou, China, 510900
Office /Showroom address: Room 301 & 302,  No. 9 Shangchong NanYue Street, , Haizhu district, Guangzhou, China 510220

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+ 86 20 32644468-8830

+ 86 189 2237 5302

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට