අප අමතන්න

ARTIE උයන ඉන්ටර්නැෂනල් ලිමිටඩ්,.

ලිපිනය

# 15 නන් ලී ෂී ලූ, නන් Pu, ක්වින් ෂි තවද මොලය Zhen, පෑන් යූ, ෙගොංසාවු, චීනය 

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86-20 66835817

+ 86-20 62323433