Triết lý thiết kế

Beauty nói cho chính nó

9e7891cb

Một thiết kế thực sự tuyệt vời là trong suốt

5432543

Sau quy tắc của tự nhiên

88380da0