డిజైన్ బృందం

అవార్డ్స్

1996 2008 TOP ఇటలీలో నమూనాలు.

1998- 2006 GERMANY20042011 TOP IN TOP డిజైన్స్ USA రూపకల్పనలను.

1982 2000SEVERAL HABITAS AND VULCAIN టు

2003 2006 కు, GRAND Medalion ప్రైజ్ GANADA

2005,2007 2010 మరియు 2011, PINNACLE ప్రైజ్ AMERICA1977.THE BO BEDRE పురస్కారంను SCANDINAVIA2007, కొలోన్, 1988, FRANKFURT.1999THE FORML IN RED DOT ప్రైజ్ బహుమతి DENMARKARTIES TULIP WON THE గోల్ DEN ప్రైజ్ FORFUNCTION మరియు మంచి DESIGN ప్రైజ్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డును

20190112145155