డిజైన్ ఫిలాసఫీ

మెడిసిన్ తనకు తానుగా మాట్లాడసాగింది

9e7891cb

ఒక నిజంగా గొప్ప డిజైన్ పారదర్శకంగా ఉంటుంది

5432543

ప్రకృతి యొక్క నియమాలను అనుసరిస్తూ

88380da0