வடிவமைப்பு குழு

விருதுகள்

1996 2008 முதல் இத்தாலி வடிவமைப்புகளை.

1998- 2006 முதல் வடிவமைப்புகளை GERMANY20042011 முதலில் இருக்கிறேன் அமெரிக்கா வடிவமைப்புகளை.

2000SEVERAL HABITAS மற்றும் VULCAIN செய்ய 1982

2003 2006 செய்ய, கிராண்ட் MEDALION பரிசு GANADA

2005,2007 2010 மற்றும் 2011, SCANDINAVIA2007 உள்ள AMERICA1977.THE பிஓ BEDRE பரிசை PINNACLE பரிசு, கொலோன், 1988, FRANKFURT.1999THE FORML உள்ள சிவப்பு புள்ளி பரிசு பரிசுத் DENMARKARTIES காட்டுச்செண்பகம் வென்றார் Gol DEN பரிசு FORFUNCTION இல் மற்றும் நல்ல வடிவமைப்பு பரிசு புதுமை விருது

20190112145155