කොට්ටය - නිෂ්පාදකයින්, කර්මාන්තශාලා, චීනයෙන් සැපයුම්කරුවන්