නිර්මාණ කණ්ඩායම

සම්මාන

1996 ඉතාලියේ 2008 ටොප් නිර්මාණය කරනු ලබයි.

1998- ඇමරිකාවේ GERMANY20042011 ටොප් නිර්මාණාත්මක 2006 ටොප් නිර්මාණය කරනු ලබයි.

1982 2000SEVERAL HABITAS සහ VULCAIN කිරීම

2003 2006 සඳහා, ග්රෑන්ඩ් MEDALION ත්යාගය GANADA

2005,2007 2010 සහ 2011, SCANDINAVIA2007 IN AMERICA1977.THE ඔෆ් බෝ කියාය BEDRE ත්යාගය කෙලෝන්, 1988 දී හොඳ නිර්මාණ ත්යාගය කොත ත්යාගය FRANKFURT.1999THE FORML, ත්යාග රතු ඩොට් ත්යාගය DENMARKARTIES TULIP දිනාගත් ගොල්ෆ් Den ත්යාගය FORFUNCTION හා මාරයාට තිලිණ

20190112145155