ဒီဇိုင်းအဖွဲ့

ဆုချီးမြှင့်

1996 ITALY IN 2008 TOP ဒီဇိုင်နာ။

USA တွင် GERMANY20042011 TOP ဒီဇိုင်း 1998- 2006 TOP ဒီဇိုင်နာ။

2000SEVERAL HABITAS AND VULCAIN ရန် 1982

2006 ရန်အတွက် 2003, The Grand MEDALION Prize GANADA

2005,2007 2010 နှင့် 2011 ခုနှစ်, DENMARKARTIES tulips Won THE Gol den Prize FORFUNCTION IN SCANDINAVIA2007 IN AMERICA1977.THE bo BEDRE Prize, Cologne 1988 ခုနှစ်, ၏ကောငျးကှကျ DESIGN Prize IN လောက၏အထွတ်အထိပ်သို့ Prize, FRANKFURT.1999THE FORML နှင့်ဆုချီးမြှင့်ဧဒုံ DOT Prize AND တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆုချီးမြှင့်

20190112145155