തുന്നൽ

എക്സപെരിഎന്ചെദ്.അല്ല് ചെയ്യുന്നു നന്നായി പരിശീലനം നെയ്ത്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകാരം കൈ-ഉണ്ടാക്കി പല വീവർ 20 വർഷങ്ങളായി 10 ആകുന്നു

൯൨ദെഫ്൨൩൭
ദ്ഫ്൯൦൮൭൪൬