ഡിസൈൻ തത്ത്വശാസ്ത്രം

സൗന്ദര്യം സ്വയം സംസാരിക്കുന്നു

൯എ൭൮൯൧ച്ബ്

തികച്ചും വലിയ ഡിസൈൻ സുതാര്യമാണെന്നതിനാൽ

5432543

തുടർന്ന് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ

൮൮൩൮൦ദ൦