ಆರ್ಟಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

ಆರ್ಟಿ ನೇಯ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ನೇಯ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಐಟಂ ಸ್ಥಾನ ನಾಟ್ 4 ವರ್ಷಗಳ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಾಡುವ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೇಯ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೇಕಾರನಾಗಿ ಎಂದು ಹೊಸ comers ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಟಿ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊರತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿ ದೇಹದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

23242

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ವೀವಿಂಗ್

4t34t

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹುಡಿ ಲೇಪನ ಲೈನ್

3r534r

ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ

12