ខ្នើយ - អ្នកផលិតរោងចក្រអ្នកផ្គត់ផ្គង់មកពីប្រទេសចិន