ក្រុមរចនា

រង្វាន់

1996 2008 ជំនិតបានឌីស្សាញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី។

1998- 2006 អ្នករចនាម៉ូដកំពូលក្នុង GERMANY20042011 TOP បានឌីស្សាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ឆ្នាំ 1982 ដើម្បី 2000SEVERAL HABITAS និង VULCAIN

ឆ្នាំ 2003 ដល់ឆ្នាំ 2006 មហារង្វាន់ GANADA MEDALION

2005,2007 ឆ្នាំ 2010 និង 2011 បានរង្វាន់កំពូលក្នុង AMERICA1977.THE បូ BEDRE រង្វាន់ក្នុង SCANDINAVIA2007, រង្វាន់រចនាយ៉ាងល្អនៅទីក្រុងខឹឡូ, 1988, Red Dot រង្វាន់ក្នុង FRANKFURT.1999THE FORML និងរង្វាន់ក្នុង DENMARKARTIES tulips បានឈ្នះពានរង្វាន់ FORFUNCTION den GOL និង ពានរង្វាន់ប្រឌិត

20190112145155