រចនាទស្សនវិជ្ជា

សម្ផស្សនិយាយសម្រាប់ខ្លួនវាផ្ទាល់

9e7891cb

ការរចនាយ៉ាងខ្លាំងពិតប្រាកដមានតម្លាភាព

5432543

បន្ទាប់ពីការច្បាប់ធម្មជាតិ

88380da0