ડિઝાઇન ટીમ

પુરસ્કાર

1996 2008 ટોચના ઇટાલી ડિઝાઇન.

1998- 2006 GERMANY20042011 ટોચના ટોચની ડિઝાઇન યુએસએ માં ડિઝાઇન.

1982 2000SEVERAL HABITAS અને VULCAIN કરો

2003 2006 માટે, ગ્રાન્ડ Medalion ઇનામ GANADA

2005,2007 2010 અને 2011, SCANDINAVIA2007 માં AMERICA1977.THE બીઓ BEDRE પ્રાઇઝ PINNACLE પુરસ્કાર, કોલોન, 1988, FRANKFURT.1999THE FORML લાલ રંગની બિંદી પ્રાઇઝ અને DENMARKARTIES ટ્યૂલિપ WON THE ગોલ DEN ઇનામ FORFUNCTION માં આ એવોર્ડની અને સારી ડિઝાઇન ઇનામ ઇનોવેશન એવોર્ડ

20190112145155