આર્ટી પ્રોફાઇલ

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

આર્ટી 4 વર્ષથી, જેના પર દરેક વણકર માત્ર વણાટ કામ એક ભાગ કરી છે, પરંતુ સમગ્ર વસ્તુ સમાપ્ત ન લીટી ઉત્પન્ન વણાટ કરી દેવામાં આવી છે. આ રીતે, વણાટ કામ સરળ નહીં અને આર્ટી એક વણકર ઝડપથી હોઈ નવી comers તાલીમ શકો છો. આર્ટી એક હેતુ માટે આ ઉદ્યોગ દર શરીરની સાથે આ સફળ અનુભવ શેર કરી રહ્યાં છે આ ઉદ્યોગ મજૂર અભાવ ટાળો.

23242

વર્કશોપ અને વેરહાઉસ-વિવિંગ

4t34t

આપોઆપ પાવડર કોટિંગ લાઇન

3r534r

નવી ઓફિસ બિલ્ડિંગ

12