تیم طراحی

جوایز

1996 2008 برترین طراحی در ایتالیا.

1998- 2006 طراحی برتر در GERMANY20042011 برترین طرح در ایالات متحده است.

1982 برای 2000SEVERAL HABITAS و VULCAIN

2003 تا 2006، GRAND MEDALION جایزه GANADA

2005،2007 2010 و 2011، به اوج جایزه در AMERICA1977.THE BO BEDRE جایزه در SCANDINAVIA2007، جایزه طراحی خوب در کلن، 1988، جایزه نقطه قرمز در FRANKFURT.1999THE FORML و جایزه در DENMARKARTIES لاله برنده GOL DEN جایزه FORFUNCTION و جایزه نوآوری

20190112145155