مشخصات آرتی

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

آرتی انجام شده است خط تولید بیش از 4 سال، که در آن هر بافنده است فقط انجام یک بخشی از کار بافندگی اما کل آیتم اتمام نمی بافی. در این روش، بافندگی کار آسان تر می شود و می توانید آرتی بدو خدمت آموزش به یک بافنده به سرعت. آرتی است به اشتراک گذاری این تجربه موفق با هر بدن از این صنعت برای یک هدف برای جلوگیری از کمبود نیروی کار در این صنعت.

23242

بافندگی کارگاه و انبار

4t34t

خودکار خط پودر پوشش

3r534r

ساختمان اداری جدید

12